سرور مجازی ایران

پلن 2 - سرور مجازی ایران
 • 2GB رم
 • 30GB هارد
 • 1 هسته CPU
 • 150 G ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن 3 - سرور مجازی ایران
 • 3 GB رم
 • 60GB هارد
 • 2 CORE CPU
 • 200 گیگ ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن 4 - سرور مجازی ایران
 • 4GB رم
 • 60GB هارد
 • 3 هسته CPU
 • 300 گیگ ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن 5 - سرور مجازی ایران
 • 6GB رم
 • 70GB هارد
 • 4 هسته CPU
 • 400 گیگ ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن 6 - سرور مجازی ایران
 • 8GB رم
 • 80GB هارد
 • 6 هسته CPU
 • 500 گیگ ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور
پلن 7 - سرور مجازی ایران
 • 10GB رم
 • 90GB هارد
 • 6 هسته CPU
 • 600 گیگ ترافیک
 • 1 آی پی
 • 1Gb Uplink
 • 99% آپتیم
 • دارد کنترول مدیریت
 • ایران محل سرور