هاست لینوکس سیپنل ایران

هاست لینوکس سیپنل ایران

پلن 1

فضاي ميزباني 300 مگابایت
پهناي باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 1

پلن 2

فضاي ميزباني 500 مگابایت
پهناي باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود

پلن 3

فضاي ميزباني 1 گیگابایت
پهناي باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 2

پلن 4

فضاي ميزباني 2 گیگابایت
پهناي باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 2

پلن 5

فضاي ميزباني 3 گیگابایت
پهناي باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 2

پلن 6

فضاي ميزباني 4 گیگابایت
پهناي باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دومين نامحدود
تعداد پارک دامین 2