سرور اختصاصی ایران

Intel™ E3-1230 V2 0 موجود است

1x120GB SSD+1x2TB

 • E3-1230 V3 CPU
 • 2TB BW
 • 32 G RAM
 • 1Gbit PORT
 • 1 IP
1- Intel™ E5-2620 V2 0 موجود است

1x120GB SSD+1x2TB

 • E5-2620 V2 CPU
 • 2TB BW
 • 32 G RAM
 • 1Gbit PORT
 • 4 IP
Intel™ 2x-X5660 C 0 موجود است

1x120GB SSD+1x2TB

 • 2 x X5650 CPU
 • 4TB BW
 • 48 G RAM
 • 1Gbit PORT
 • 8 IP
Intel™ E5-X5660 M 0 موجود است

E5-X5660 CPU
1x120GB SSD+2x2TB
72GB RAM
1Gbit PORT
16 IP

Intel™ E5-2620 V2 0 موجود است

2x500GB SSD+1x2TB

 • E5-2620 V2 CPU
 • 64GB RAM
 • 8 IP
 • 2TB BW