هاست دانلود

هاست دانلود

پلن اول
 • 30 گیگابایت فضای میزبانی
 • 10 عدد تعداد پارک دومین
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان انتقال وبسایت
 • ایران میزبانی در
پلن دوم
 • 50 گیگابایت فضای میزبانی
 • 10 عدد تعداد پارک دومین
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان انتقال وبسایت
 • ایران میزبانی در
پلن سوم
 • 100 گیگابایت فضای میزبانی
 • 10 عدد تعداد پارک دومین
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • رایگان انتقال وبسایت
 • ایران میزبانی در