سرور مجازی سوئد

سرور مجازی سوئد

سرور مجازی سوئد - پلن 1
 • 1 گیگ رم
 • 20 گیگ هارد
 • 1 هسته پردازنده
 • 8 ترابایت ترافیک
سرور مجازی سوئد - پلن 2
 • 2 گیگ رم
 • 30 گیگ هارد
 • 2 هسته پردازنده
 • 16 ترابایت ترافیک
سرور مجازی سوئد - پلن 3
 • 3 گیگ رم
 • 50 گیگ هارد
 • 2 هسته پردازنده
 • 16 ترابایت ترافیک
سرور مجازی سوئد - پلن 4
 • 4 گیگ رم
 • 70 گیگ هارد
 • 2 هسته پردازنده
 • 16 ترابایت ترافیک
سرور مجازی سوئد - پلن 5
 • 6 گیگ رم
 • 80 گیگ هارد
 • 4 هسته پردازنده
 • 24 ترابایت ترافیک
سرور مجازی سوئد - پلن 6
 • 8 گیگ رم
 • 120 گیگ هارد
 • 4 هسته پردازنده
 • 24 ترابایت ترافیک
سرور مجازی سوئد - پلن 7
 • 12 گیگ رم
 • 150 گیگ هارد
 • 6 هسته پردازنده
 • 24 ترابایت ترافیک
سرور مجازی سوئد - پلن 8
 • 16 گیگ رم
 • 200 گیگ هارد
 • 8 هسته پردازنده
 • 60 ترابایت ترافیک