سرور اختصاصی ایران دیتاسنتر زیرساخت

IRAN-ITC-DED-1
 • http</span> //iranicaserver.com/modules/Server/images/new-dedicated-server2.jpg

 • RAM 16 DDR3
 • CPU 2620 V2
 • HDD 1 1 Tr SATA
 • HDD 2 128 SSD
IRAN-ITC-DED-2
 • RAM 16 DDR3
 • CPU E3 - 1230 V3
 • HDD 1 TB
 • BW 100 G
IRAN-ITC-DED-3
 • RAM 72 DDR3
 • CPU 2 x X5650
 • HDD 1 2 x 1Tr
 • HDD 2 1 x 2 Tr
 • HDD 3 1 x 128 GIG SSD