سرور اختصاصی ایران دیتاسنتر زیرساخت
IRAN-ITC-DED-1
از 700,000/mo
 • center;">

  //iranicaserver.com/modules/Server/images/new-dedicated-server2.jpg" class="decoded" height="108" src="http://iranicaserver.com/modules/Server/images/new-dedicated-server2.jpg" width="606" />

  http
                      </li>
                                          <li id= 16 DDR3 RAM
 • 2620 V2 CPU
 • 1 Tr SATA HDD 1
 • 128 SSD HDD 2
IRAN-ITC-DED-2
از 650,000/mo
 • 16 DDR3 RAM
 • E3 - 1230 V3 CPU
 • 1 TB HDD
 • 100 G BW
IRAN-ITC-DED-3
از 1,000,000/mo
 • 72 DDR3 RAM
 • 2 x X5650 CPU
 • 2 x 1Tr HDD 1
 • 1 x 2 Tr HDD 2
 • 1 x 128 GIG SSD HDD 3