هاست دایریکت ادمین ایران

هاست دایریکت ادمین ایران

plan 1 1 موجود است

فضاي ميزباني 50 مگابایت

پهناي باند نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

تعداد ساب دومين نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

plan 2

فضاي ميزباني 100 مگابایت

پهناي باند نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

تعداد ساب دومين نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود

plan 3

فضاي ميزباني 200 مگابایت

پهناي باند نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

تعداد ساب دومين نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود

plan 4

فضاي ميزباني 500 مگابایت

پهناي باند نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

تعداد ساب دومين نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود

plan 5

فضاي ميزباني 1000 مگابایت

پهناي باند نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

تعداد ساب دومين نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود

plan 6

فضاي ميزباني 2000 مگابایت

پهناي باند نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

تعداد ساب دومين نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود