هاست دایریکت ادمین ایران هاست دایریکت ادمین ایران
plan 1
40,000/yr
  فضاي ميزباني 300 مگابایت

  پهناي باند نامحدود

  تعداد ایمیل نامحدود

  تعداد دیتابیس نامحدود

  تعداد ساب دومين نامحدود

  تعداد پارک دامین نامحدود
plan 2
60,000/yr
  فضاي ميزباني 500 مگابایت

  پهناي باند نامحدود

  تعداد ایمیل نامحدود

  تعداد دیتابیس نامحدود

  تعداد ساب دومين نامحدود


  تعداد پارک دامین نامحدود
plan 3
75,000/yr
  فضاي ميزباني 1 گیگابایت

  پهناي باند نامحدود

  تعداد ایمیل نامحدود

  تعداد دیتابیس نامحدود

  تعداد ساب دومين نامحدود


  تعداد پارک دامین نامحدود
plan 4
110,000/yr
  فضاي ميزباني 2 گیگابایت

  پهناي باند نامحدود

  تعداد ایمیل نامحدود

  تعداد دیتابیس نامحدود

  تعداد ساب دومين نامحدود


  تعداد پارک دامین نامحدود
plan 5
140,000/yr
  فضاي ميزباني 3 گیگابایت

  پهناي باند نامحدود

  تعداد ایمیل نامحدود

  تعداد دیتابیس نامحدود

  تعداد ساب دومين نامحدود


  تعداد پارک دامین نامحدود
plan 6
160,000/yr
  فضاي ميزباني 10 گیگابایت

  پهناي باند نامحدود

  تعداد ایمیل نامحدود

  تعداد دیتابیس نامحدود

  تعداد ساب دومين نامحدود

  تعداد پارک دامین نامحدود