هاست ویندوز ایران

پلن 1

فضاي ميزباني 50 مگابایت
پهناي باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن - 2

فضاي ميزباني 100 مگابایت
پهناي باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن - 3

فضاي ميزباني 200 مگابایت
پهناي باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن - 4

فضاي ميزباني 500 مگابایت
پهناي باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن - 5

فضاي ميزباني 1000 مگابایت
پهناي باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

پلن - 6

فضاي ميزباني 2000 مگابایت
پهناي باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود