هاست ویندوز ایران
پلن 1
3,000/mo
  فضاي ميزباني 50 مگابایت
  پهناي باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
پلن - 2
4,000/mo
  فضاي ميزباني 100 مگابایت
  پهناي باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
پلن - 3
5,000/mo
  فضاي ميزباني 200 مگابایت
  پهناي باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
پلن - 4
7,000/mo
  فضاي ميزباني 500 مگابایت
  پهناي باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
پلن - 5
9,000/mo
  فضاي ميزباني 1000 مگابایت
  پهناي باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
پلن - 6
12,000/mo
  فضاي ميزباني 2000 مگابایت
  پهناي باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود