هاست سیپنل ایران

پلن 1

فضا 50 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تمامی امکانات نامحدود

پلن 2

فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تمامی امکانات نامحدود

پلن 3

فضا 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تمامی امکانات نامحدود

پلن 4

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تمامی امکانات نامحدود

پلن 5

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تمامی امکانات نامحدود

پلن 6

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تمامی امکانات نامحدود