هاست سیپنل ایران
محبوب ترین
پلن 1
5,000/mo
    فضا 50 مگابایت
    پهنای باند نامحدود
    تعداد پارک دامین نامحدود
    تمامی امکانات نامحدود
پلن 2
3,000/mo
    فضا 100 مگابایت
    پهنای باند نامحدود
    تعداد پارک دامین نامحدود
    تمامی امکانات نامحدود
پلن 3
4,000/mo
    فضا 200 مگابایت
    پهنای باند نامحدود
    تعداد پارک دامین نامحدود
    تمامی امکانات نامحدود
پلن 4
5,000/mo
    فضا 500 مگابایت
    پهنای باند نامحدود
    تعداد پارک دامین نامحدود
    تمامی امکانات نامحدود
پلن 5
6,000/mo
    فضا 1000 مگابایت
    پهنای باند نامحدود
    تعداد پارک دامین نامحدود
    تمامی امکانات نامحدود
پلن 6
10,000/mo
    فضا 2000 مگابایت
    پهنای باند نامحدود
    تعداد پارک دامین نامحدود
    تمامی امکانات نامحدود