هاست سیپنل ایران
محبوب ترین
پلن 1
5,000/mo
  فضا 50 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  تمامی امکانات نامحدود
پلن 2
3,000/mo
  فضا 100 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  تمامی امکانات نامحدود
پلن 3
4,000/mo
  فضا 200 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  تمامی امکانات نامحدود
پلن 4
5,000/mo
  فضا 500 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  تمامی امکانات نامحدود
پلن 5
6,000/mo
  فضا 1000 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  تمامی امکانات نامحدود
پلن 6
10,000/mo
  فضا 2000 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  تعداد پارک دامین نامحدود
  تمامی امکانات نامحدود