سرور مجازی گیم - اینترنت و ایران اکسس

Arad
 • 09301711588 مشاوره رایگان
 • RAM 512-DDR3 ECC
 • HDD 20GB
 • CPU 1 CORE
 • Trafic Unlimited کاملا نامحدود
 • Ip 1
 • Uplink 1Gb
 • Uptime 99%
 • ControlPane Server Yes
 • Os 
 • DataCenter AFRANE-ParsOnline
 • Price 35.000T
Arian
 • RAM 1024-DDR3 ECC
 • HDD 40GB
 • CPU 2 CORE
 • Trafic Unlimited کاملا نامحدود
 • Ip 1
 • Uplink 1Gb
 • Uptime 99%
 • ControlPane Server Yes
 • Os 
 • DataCenter AFRANE-ParsOnline
 • Price 50.000T
Artane
 • 09301711588 مشاوره رایگان
 • RAM 2048-DDR3 ECC
 • HDD 35GB
 • CPU 3 CORE
 • Trafic Unlimited کاملا نامحدود
 • Ip 1
 • Uplink 1Gb
 • Uptime 99%
 • ControlPane Server Yes
 • Os 
 • DataCenter AFRANE-ParsOnline
 • Price 80.000T
Ariana
 • 09301711588 مشاوره رایگان
 • RAM 4096-DDR3 ECC
 • HDD 10GB
 • CPU 4 CORE
 • Trafic Unlimited کاملا نامحدود
 • Ip 1
 • Uplink 1Gb
 • Uptime 99%
 • ControlPane Server Yes
 • Os 
 • DataCenter AFRANE-ParsOnline
 • Price 150.000T