سرور اختصاصی ایران
E3-1230 V3
از 450,000/mo
 • E3-1230 V3 CPU
 • SUPERMICRO MAIN
 • 2TB WDB HDD
 • 500 G BW
 • 16 G RAM
 • 1Gbit PORT
 • 1 IP
سرور B-32
از 750,000/mo
 • E5-2620 V2 CPU
 • SUPERMICRO MAIN
 • 2TB WDB HDD1
 • 1TB WDB HDD2
 • 128G SSD HDD3
 • 4 TB BW
 • 32 G RAM
 • 1Gbit PORT
 • 32 IP
سرور B-48
از 900,000/mo
 • 2 x X5650 CPU
 • HP MAIN
 • 2TB WDB HDD
 • 6 TB BW
 • 48 G RAM
 • 1Gbit PORT
 • 64 IP