سرور اختصاصی ایران
Intel™ E3-1230 V2
از 900,000/mo
 • E3-1230 V3 CPU
 • 2TB BW
 • 32 G RAM
 • 1Gbit PORT
 • 1 IP
1- Intel™ E5-2620 V2
از 1,140,000/mo
 • E5-2620 V2 CPU
 • 2TB BW
 • 32 G RAM
 • 1Gbit PORT
 • 4 IP
Intel™ 2x-X5660 C
از 1,350,000/mo
 • 2 x X5650 CPU
 • 4TB BW
 • 48 G RAM
 • 1Gbit PORT
 • 8 IP
Intel™ E5-X5660 M
از 2,070,000/mo
  E5-X5660 CPU
  1x120GB SSD+2x2TB
  72GB RAM
  1Gbit PORT
  16 IP
Intel™ E5-2620 V2
از 1,620,000/mo
 • E5-2620 V2 CPU
 • 64GB RAM
 • 8 IP
 • 2TB BW