سرور اختصاصی ایران - افرانت

E3-1230 V3
 • CPU E3-1230 V3
 • MAIN SUPERMICRO
 • HDD 2TB WDB
 • BW 500 G
 • RAM 16 G
 • PORT 1Gbit
 • IP 1
سرور B-32
 • CPU E5-2620 V2
 • MAIN SUPERMICRO
 • HDD1 2TB WDB
 • HDD2 1TB WDB
 • HDD3 128G SSD
 • BW 4 TB
 • RAM 32 G
 • PORT 1Gbit
 • IP 32
سرور B-48
 • CPU 2 x X5650
 • MAIN HP
 • HDD 2TB WDB
 • BW 6 TB
 • RAM 48 G
 • PORT 1Gbit
 • IP 64