گیم سرور ایران|سرور مجازی مناسب گیم سرور|Game server iran|سرور گیم|سرور مجازی گیم

وبلاگ آموزشی

دسته : آموزش سرور مجازی لینوکس          نویسنده : mohsen


پارتیشن بندی در لینوکس

1- مشاهده تمام پارتیشن ها در لینوکس:
 

 
[root@iranicaserver~]# fdisk -l


Disk /dev/sda: 637.8 GB, 637802643456 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 77541 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes


  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     13   104391  83 Linux
/dev/sda2       14    2624  20972857+ 83 Linux
/dev/sda3      2625    4582  15727635  83 Linux
/dev/sda4      4583    77541  586043167+  5 Extended
/dev/sda5      4583    5887  10482381  83 Linux
/dev/sda6      5888    7192  10482381  83 Linux
/dev/sda7      7193    7845   5245191  83 Linux
/dev/sda8      7846    8367   4192933+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda9      8368    77541  555640123+ 8e Linux LVM

2- مشاهده یک پارتیشن خاص در لینوکس: 
[root@iranicaserver~]# fdisk -l /dev/sda


Disk /dev/sda: 637.8 GB, 637802643456 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 77541 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes


  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     13   104391  83 Linux
/dev/sda2       14    2624  20972857+ 83 Linux
/dev/sda3      2625    4582  15727635  83 Linux
/dev/sda4      4583    77541  586043167+  5 Extended
/dev/sda5      4583    5887  10482381  83 Linux
/dev/sda6      5888    7192  10482381  83 Linux
/dev/sda7      7193    7845   5245191  83 Linux
/dev/sda8      7846    8367   4192933+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda9      8368    77541  555640123+ 8e Linux LVM

3- مشاهده تمام دستورات مربوط به Fdisk: 
[root@iranicaserver~]# fdisk /dev/sda


WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').


Command (m for help):

سپس m را تایپ تمایید

خروجی میشه: 
[root@iranicaserver~]# fdisk /dev/sda


WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').


Command (m for help): m
Command action
  a  toggle a bootable flag
  b  edit bsd disklabel
  c  toggle the dos compatibility flag
  d  delete a partition
  l  list known partition types
  m  print this menu
  n  add a new partition
  o  create a new empty DOS partition table
  p  print the partition table
  q  quit without saving changes
  s  create a new empty Sun disklabel
  t  change a partition's system id
  u  change display/entry units
  v  verify the partition table
  w  write table to disk and exit
  x  extra functionality (experts only)


Command (m for help):

4- نمایش تمامی پارتیشن تیبل ها در لینوکس:

ابتدا:


 
[root@iranicaserver~]# fdisk /dev/sda

سپس حرف p را وارد نمایید

خروجی میشه:


Command (m for help): p

 

 
Disk /dev/sda: 637.8 GB, 637802643456 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 77541 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes


  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     13   104391  83 Linux
/dev/sda2       14    2624  20972857+ 83 Linux
/dev/sda3      2625    4582  15727635  83 Linux
/dev/sda4      4583    77541  586043167+  5 Extended
/dev/sda5      4583    5887  10482381  83 Linux
/dev/sda6      5888    7192  10482381  83 Linux
/dev/sda7      7193    7845   5245191  83 Linux
/dev/sda8      7846    8367   4192933+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda9      8368    77541  555640123+ 8e Linux LVM


Command (m for help):

5- چگونه یک پارتیشن رو در لینوکس پاک کنیم؟

ابتدا فرض میگیریم که یک هارد به سرور متصل می باشد و sda می باشد 
[root@iranicaserver~]# fdisk /dev/sda

سپس حرف d را تایپ نمایید و بعد شماده پارتیشن را انتخاب نمایید که معمولا در لینوکس 1 تا 4 می باشد

نمونه: 
[root@iranicaserver~]# fdisk /dev/sda


WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').


Command (m for help): d
Partition number (1-4): 4


Command (m for help): w
The partition table has been altered!


Calling ioctl() to re-read partition table.


WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
You have new mail in /var/spool/mail/root

*** دقت کنید که d کل پارتیشن رو حذف خواهد کرد

6- چگونه یک پارتیشن جدید در لینوکس ایجاد کنیم؟

ابتدا مشابه بالا: 
[root@iranicaserver~]# fdisk /dev/sda

سپس حرف n را تایپ میکنیم

و سپس برای ساخت پارتیشن primary یا همون اصلی حرف p و برای سایت پارتیشن extended یا توسعه یافته حرف e را تایپ میکنیم

نمونه: 
[root@iranicaserver~]# fdisk /dev/sda


WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').


Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
e

پس از تایپ نوع پارتیشن نوبت به تعیین حجم پارتیشن مربوطه میرسه که واحد defualt در cent os بر اساس مگا بایت MB می باشد

پس از پایان کار پارتیشن ها جهت دخیره تغییرات حرف w را تایپ نمایید
نمونه: 
Command (m for help): w
The partition table has been altered!


Calling ioctl() to re-read partition table.


WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

 


درباره ایرانیکا

Copyright © 2010 l IranicaServer.com. All rights reserved طراحی شده توسط تیم طراحی ایرانیکا سرور